Сглобяеми къщи - защо се налагат дървените сглобяеми къщи

Сглобяемите къщи - мода, практичност или природосъобразен начин на живот

Сглобяемите къщи, предимствата на дървените сглобяеми къщи, мода, практичност или природосъобразен начин на живот.

В България се публикува информация за дървените сглобяеми къщи, но не достатъчна. В тези публикации основно място се отделя на някой от безспорните предимства на дървените сглобяеми къщи и се изтъква, че този вид строителство по нищо не отстъпва на останалите методи за строителство на жилища.

Сглобяеми къщи - защо се налагат дървените сглобяеми къщи

Сглобяеми модулни дървени къщи

Разбира се, това е много важно да се знае и никой не оспорва, че дървените сглобяеми къщи

 

 • имат много здрава, лека и еластична носеща конструкция
 • дават възможност да се постигнат изключителни изолационни показатели
 • позволяват да се изпълнят всякакви архитектурни проекти за сгради до три етажа
 • изразходват най-малко енергия при строителството и при експлоатацията им
 • имат много къси срокове за изработка и монтаж
 • готови са за живеене веднага след построяването им (поради липса на мокри процеси и остатъчна влага в конструкцията им)
 • строителството им в отдалечени, труднодостъпни и дори екстремни места е възможно и не се оскъпява значително
 • С тази статия ще се опитам да насоча вниманието към други предимства, свързани с дървените сглобяеми къщи, за които има по-малко информация в досегашните публикации.

Каква друга мотивация имат хората в Европа (освен посочените по-горе качества на дървените сглобяеми къщи), за да предпочитат все повече този тип строителство за изграждане на собствения си дом?

Дали това е някакъв вид мода?
Известно е, че всяко ново (или добре забравено старо) нещо се открива/преоткрива и използва в началото от най-информираната, образована и активна част от обществото. По този начин то се превръща в мода (пример за подражание) за останалите, които не могат да оценят напълно предимствата и недостатъците на новостта, но се доверяват на своя елит.
Да, това до някъде може да бъде част от мотивацията на определена група от хората, но едва ли оказва решаващо значение за вземане на решение - какъв да бъде моя дом.
Това е така, защото в Европа и в частност в България, по-голямата част от хората са добре образовани, имат свободен достъп до информация и използват появата на някаква новост, за да направят по-задълбочени проучвания в тази област и тогава да вземат своето решение.
Затова можем да направим извода, че модата оказва слабо мотивационно влияние за избора на хората да изградят своя дом като дървена сглобяема къща.
Може би основен мотив на хората, решили да строят своя дом като дървена сглобяема къща, е вроденото им желание да получат “най-много срещу най-малко”.
Наистина, в съвременния комерсиален свят това, което получаваме срещу нашите пари, винаги ни се струва малко. При съпоставяне на цените на строителството чрез дървени сглобяеми елементи и строителството с железобетон и зидария, обикновенно се допускат доста грешки и неточности.
- Когато говорим за дървена сглобяема къща, почти винаги става въпрос за едно- или дву-фамилна сграда, а предлаганите на пазара в момента железобетонни и зидани жилища в голямата си част са в общи жилищни сгради с 20,30 и повече жилища. Сравнявайки цените на две подобни по размер жилища, се прави и първата същественна грешка - съпоставят цени на самостоятелно изградено жилище(къща) с цена на жилище в обща жилищна сграда (блок,кооперация). Естественно е, че себестойността на самостоятелното жилище (независимо по какъв начин е изградено) е по-висока от себестойността на подобно жилище в обща жилищна сграда.
- Втората неточност, която се допуска, е сравняването на две на вид еднакви жилища, но с различни експлоатационни параметри.
При дървените сглобяеми къщи,основната част от изолациите се вграждат в конструкцията. Самата конструкция е от дърво, което само по себе си е отличен изолатор. Това води до липса на каквито и да било термо-мостове и невъзможността да се образува конденз и мухъл вътре в къщата. С други думи, плащайки базовата цена за дървена сглобяема къща, вие получавате жилище с отлични изолационни качества.
За да се постигнат подобни характеристики при сградите със железобетонна или метална конструкция, е необходимо да се поставят значителни по размер външни изолации, като целта е да се изолират надежно всички конструктивни елементи от външната среда, да се направят вътрешни изолации на всички елементи от конструкцията, които са замонолитени във фундамента. Въпреки всички тези допълнителни работи, които обикновенно не се изпълняват в пълния им обем и не са включени в базовата цена, практически е невъзможно да се елиминират напълно всички термомостове в една монолитна сграда. Това води до елементи с по-ниска температура вътре в сградата и е предпоставка за образуване на конденз и мухъл.
Затова е необходимо при сравняване на цените да се добавят и разходите за допълнителните изолациии на монолитните сгради така, че те да могат поне да се доближат до изолационните характеристики на дървените сглобяеми къщи.
Искам да отбележа, че въпреки допълнителните изолации, които се правят на новопостроените монолитни сгради, те са от два до пет пъти по-слабо изолирани от дървените сглобяеми къщи.
- Не е за пренебрегване и факта, че при дървените сглобяеми къщи при еднаква застроена площ, получавате от 5 до 8 % повече използваема жилищна площ. Това се дължи на по- тънките, но значително по-добре изолиращи стени.
- Материалите, използвани при строителството на дървени сглобяеми къщи са по-скъпи от материалите, използвани при монолитното строителство.
- Разходите за труд, транспорт, механизация и др.допълнителни разходи са по–ниски при дървените сглобяеми къщи.
- Друг фактор, който трябва да се отчита при определянето на разходите, е времето за построяване на къщата в готов за обитаване вид. Разходите обикновенно са за лихвени плащания по кредити и наеми за друго жилище.
Дървените сглобяеми къщи обикновенно се издават в завършен вид от три до шест месеца след поръчката. При монолитните сгради обикновенно този срок е значително по- дълъг. Разбира се, конструкцията на сградата може да се изгради и в по-къси срокове, но поради наличието на значително количество вода в бетона, замазките, зидариите, мазилките, която варира от няколко тона до няколко десетки тона, е необходимо време, за да изсъхне конструкцията, преди да се направят изолациите и довършителните работи. Този срок обикновенно е един летен сезон. За съжаление, доста често това не се спазва и води до компрометиране на всички довършителни работи и до лоша среда на обитаване в първите години.
- Последният фактор, който трябва да се отчита при сравняване на цените, е размерът на разходите за експлоатация на сградата. Естествено е, че по-добре изолираната сграда има значително по-нисък разход за климатизация през годината, а разходите за отопление и охлаждане са основно перо в разходите за експлоатация на едно жилище.

В заключение може да се каже, че ако изберем нашият дом да бъде дървена сглобяема къща, срещу по малко ще получим повече.
Това наистина е много силна мотивация за много от хората, избрали дървена сглобяема къща за свой нов дом.

Дали има и други причини, които да мотивират хората да предпочитат дървена сглобяема къща пред друго жилище?

В последните години все повече хора, а и обществото като цяло, отдават много голямо значение на ограничаване на човешките дейности, които увреждат необратимо природата и я правят все по-недружелюбна към човечеството. Затова все повече хора се стремят да водят природосъобразен начин на живот. Това, разбира се, е много широко понятие и обхваща цялостното поведение на човека. Ние ще се опитаме да разберем влияе ли желанието за природосъобразен начин на живот върху избора на жилище.

При разглеждане на този въпрос има две основни направления:

При построяване на нашето жилище как сме въздействали върху природата, как и доколко сме я увредили.
При експлоатацията на нашето жилище как въздействаме върху природата и как то въздейства върху нас и нашето здраве.
Универсален показател за увреждане на природната среда от човешките дейности е енергията, която се изразходва. Колкото по-малко енергия е необходима за дадена дейност, толкова тя е по-природосъобразна.
Друг важен показател е изхвърлянето в природата на химически или други изкуствено създадени материали и замърсители.
При строителството замърсяването на природата става освен по време на самото строителството, но и по време на производството на строителните материали.
Като се прави сравнение за природо-съобразноста на строителството трябва да се знае,че дървените сглобяеми къщи са от 5 до7 пъти по леки от монолитните сгради.
Това означава, че при строителството на дървени сглобяеми къщи:

 • се използват от 5 до7 пъти по-малко като тегло материали
 • използва се 5 до 7 пъти по-малко транспорт
 • има значително по-малко строителни отпадъци.
 • Материалите, които се използват при производството на дървените сглобяеми къщи, са основно дървени материали и гипсови плочи, а при монолитните сгради - цимент, тухли, стомана, алуминий.
 • Дървото е уникален конструктивен строителен материал. Това е единствения възобновяем строителен материал. Той се произвежда непрекъснато от природата. Досега никой не е успял да създаде изкуствен материал с подобни качества.

Производството на дървесина от горите на планетата е в пъти по-голямо от нуждите на човечеството. Важно е добивът да е щадящ горите и да не се пречи на тяхното естествено възобновяване.
За добив и преработка на 1000 кг дървени елементи се изразходва толкова енергия, колкото за производството на 700 кг гипсови изделия; 417 кг тухли; 333 кг цимент; 50 кг стомана или 10 кг алуминий.
При производството на цимент, стомана и алуминий в атмосферата се отделят значителни количества вредни вещества и прах.
От горепосочените факти се вижда, че при строителството на дървени сглобяеми къщи се използва значително по-малко енергия и се отделят много по-малко отпадъци и вредни вещества, отколкото при монолитното строителство.
Това означава, че строителството на дървени сглобяеми къщи е много по-природосъобразно от монолитното строителство.
Живеенето в дървени сглобяеми къщи също е много по-природосъобразно от обитаването на стоманобетонни монолитни сгради. Ще посочим само някои общоизвестни факти.

Здравословните условия и комфорта в една сграда се определят от следните параметри:

 • отсъствие на вредни емисии и концентрации на химически елементи
 • наличие, отражение и концентрация на вредни електромагнитни, радиационни и радио полета.
 • поддържане на оптимална температура и влажност.

При дървените сглобяеми къщи:
- Има много ниско потребление на енергия за осигуряване на необходимия комфорт на живеещите в тях, поради изключителните им изолационни качества. Това, естествено, е щадящо природата.

- Използваните основни конструктивни материали са с естествен произход. Съвременните лепила, лакове и импрегнатори са с естествен произход или с безвредни химически добавки. Количеството им в общата маса на сградата е под 1% и не са измерени вредни химически и радиционни емисии.
- Липсата на метални решетки в конструкцията не променя естественото геомагнитно поле на земята и пропуска всички външни радио лъчения, без да ги отразява или концентрира.
- Използваните естествени материали – дърво и гипс, освен другите си качества, притежават и още едно уникално свойство - да поемат излишната влага и да я отдават, когато въздухът в помещенията стане прекалено сух. По този начин се извършва естествено регулиране на влажността и това допринася за изключителния комфорт и здравословен климат в тези къщи.
Способноста на дървените сглобяеми къщи да осигурят здравословни условия за обитателите си, е основна причина те се препоръчват за живеене на болни, страдащи от белодробни и алергични заболявания.
Заради изброените по–горе качества на дървените сглобяеми къщи, една значителна част от хората, за които природосъобразният начин на живот е важен фактор, ги предпочитат за свой дом.

Разбира се, за да се проявят в пълна степен предимствата на дървените сглобяеми къщи, е необходимо те да бъдат изработени и монтирани от квалифицирани екипи, при спазване на строго определени технически и технологични правила. За да се гарантира постоянното качество и да се развива този отрасъл, в повечето европейски страни са създадени съюзи на производителите на сглобяеми къщи. Тези от съюзите, които изискват от членовете си да покриват най-високите изисквания в областа на строителството на дървените сглобяеми къщи, са членове на европейския съюз на производителите на сглобяеми къщи.

За Българския съюз на производителите на сглобяеми къщи, за Европейския съюз на производителите на сглобяеми къщи и за разпространението на този вид жилищно строителство в Европа и в България, ще научите повече в следващата публикация по темата “Дървени сглобяеми къщи”

инж.Динко Караиванов